LRS-35-48
350.75 350.75 350.75 ZAR
PSU 220V to 48V 35W
LRS-35-24
333.50 333.50 333.5 ZAR
PSU 220V to 24V 35W
LRS-35-12
350.75 350.75 350.75 ZAR
PSU 220V to 12V 35W