RS-25-48
310.50 310.50 310.5 ZAR
PSU 220V to 48V 25W
RS-25-24
310.50 310.50 310.5 ZAR
PSU 220V to 24V 25W
RS-25-12
310.50 310.50 310.5 ZAR
PSU 220V to 12V 25W